Bezděčí-náměstíBezděčí u Trnávky je obec ve východní části okresu Svitavy, na pomezí Boskovické brázdy a Zábřežské vrchoviny. Založena v 11. století, poprvé se Bezděčí připomíná v listině z roku 1258, stejně jako její místní část Unerázka (dříve Uneracz). Od roku 1925 nese název Bezděčí u Trnávky. V současné době má obec 230 obyvatel, z toho místní část Unerázka 57. V převážné většině je zachována původní zástavba. Díky dobře zajištěné autobusové dopravě mohou občané dojíždět jak za pracovními příležitostmi, tak do školních i předškolních zařízení. Dojíždí se převážně do Chornic, Jevíčka, Městečka Trnávky, Vranové Lhoty a Moravské Třebové. Urbanistickou studii vypracovala v říjnu roku 1998 ing. arch. Alena Košťálová z architektonicko-urbanistické kanceláře Brno, zpracována jak textová, tak i obrazová dokumentační část. Místní program obnovy vesnice zpracoval v roce 1998 ing. arch. Toman z Ateliéru AMV Brno jak v textové, tak i v grafické části. V naší obci se udržují velikonoční obyčeje, a to včetně takzvaného hrkání. Dále pálení čarodějnic a Mikuláš. Mezi vyhlášenou místní tradici patří Kácení máje, které se koná vždy poslední sobotu v květnu a sejde se na něm 800 až 1200 lidí. Mezi novou tradici patří od roku 1999 pořádání prázdninového odpoledne pro děti. Akce se koná vždy poslední sobotu v srpnu. Na návsi v Bezděčí se konají prázdninové turnaje v nohejbale. Zpívání pod vánočním stromem už proběhlo po čtvrté s velkým úspěchem. Každoročně jezdíme do vinného sklípku do Hustopečí. Pro děti se pořádá jednou za rok zájezd do krytého bazénu. V roce 2000 se konal "Sraz rodáků" a to na začátku července ku příležitosti svěcení zvonu na zrekonstruované zvonici z roku 1856. Ve spolkové činnosti má největší základnu a tradici Sbor dobrovolných hasičů, který vznikl v roce 1900. Má celkem 58 členů. Další důležitou složkou v obci je Myslivecké sdružení "Čihadlo" s 21 členy, které vzniklo v roce 1993. Členové v tomto sdružení jsou i z okolních vesnic jako je Stará roveň, Chornice, Vrážné, a Městečko Trnávka. Obě výše zmíněné organizace každoročně zajišťují Kácení máje. V obci mají své zastoupení i včelaři, kteří patří pod organizaci ve Vranové Lhotě. Dalším spolkem je Klub důchodců, který je staršími občany hojně navštěvován. V lednu 2001 došlo k znovuotevření knihovny, která je otevřena jednou týdně. Máme také, od roku 2006, v obci pokrytí bezdrátovým vysokorychlostním internetem. Tento internet je občanům zdarma k dispozici v místní knihovně. V domácnostech je možnost příjmu internetu, za velmi dobrých finančních podmínek. Obec má také kroniku. Tuto vede od roku 2002 pan Jindřich Cendelín. Je tradicí, že občanům chodíme gratulovat k životnímu jubileu. Od 60 let po pěti letech. Máme i občany po 80, těm gratulujeme každý rok. Dnes už není zvykem brigádnická činnost občanů. V našich dvou obcích tomu tak není. V Bezděčí pracují na brigádách hlavně organizace hasičů a myslivců. V obci Unerázka při pořádání brigády přijde z každého domu někdo. Podnikání v zemědělství je v obci zastoupeno třemi samostatně hospodařícími rolníky. Převážná většina občanů obhospodařuje část své orné půdy. Zbytek orné půdy má v nájmu zemědělská společnost Městečko Trnávka. S ubývajícími pracovními příležitostmi dochází k většímu rozvoji řemesel a podnikatelských aktivit občanů. V současné době fungují v Bezděčí čtyři stolářské a jedna šicí dílna. Několik dalších občanů samostatně podniká, a to v oborech: zednické práce, zprostředkovatelská činnost, prodej zboží, účetnictví, lesnické práce a další. Ve venkovské turistice jsou v současné době využívány pouze rekreační chalupy. Stále více jsou aktuální cykloturistické stezky. Na návsi v Bezděčí vznikl malý areál zasvěcený sportu, oddychu, hrám mládeže a setkávání občanů. V obci Unerázka se podařilo v roce 2006 zbudovat náves se zelenou oddychovou zónou. V odpadovém hospodářství má obec uzavřenou smlouvu o pravidelném odvozu a likvidaci odpadů s firmou SITA Boskovice. Svoz popelnic je jednou za čtrnáct dnů a to vždy v úterý. Dvakrát ročně je svoz velkoobjemového odpadu. K dispozici jsou kontejnery na plast, svoz jednou za čtrnáct dnů ve čtvrtek a kontejnery na sklo, tady je svoz jednou za měsíc. Udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích v obci probíhá vzájemnou spoluprácí obce a občanů. Téměř všichni občané udržují čistotu a pořádek před svojí nemovitostí. Ostatní prostranství udržují převážně zaměstnanci obce.