Bezděčí-náměstí


..:: Sbor dobrovolných hasičů Bezděčí u Trnávky ::..Z historie:

Sbor dobrovolných hasičů v Bezděčí u Trnávky byl založen v roce 1900. Jeho prvním jednatelem byl učitel Karel Kraus, starostou Leopold Koukal a náčelníkem Mořic Kopřiva. První kniha spolkových zápisů se ztratila. Druhá kniha zápisů počíná rokem 1914. Činných členů v tom roce bylo 26 a 19 přispívajících. Starostou sboru byl Mořic Kopřiva, náčelníkem Emil Glocman st., podnáčelníkem Josef Jachan a jednatelem Mořic Novotný. Dalšími členy výboru byli tito hasiči: František Neuer, Robert Henek, Jan Heidrich a Josef Navrátil. V roce založení sboru byla nová dvouproudová ruční stříkačka. O ruční pohon se muselo starat nejméně osm mužů. Její proud dosáhl do výše dvacet metrů (až na vrchol zvonice). V roce 1924 byla postavena zděná budova hasičské zbrojnice. V roce 1977 se změnil celý vzhled budovy. Část byla přestavěna na klubovnu. V lednu 1942 byla zakoupena nová motorová stříkačka od firmy Sigmund z Lutína a 60 metrů hadic, vše v ceně 24.000,- korun. Nákup stříkačky byl hrazen z pokladny spolku a darů od Družstevního mlýna a pekárny v Plechtinci, Rolnické záložny v Unerázce a z peněžité sbírky v Bezděčí a Unerázce. Hasičský sbor v Unerázce byl samostatný do roku 1942, kdy se sloučil s hasiči v Bezděčí. Protože se nedochovala žádná písemnost, neví se, kdy byl sbor založen a nejsou známa žádná jména zakládajících členů. V roce 1956 byl v Unerázce opět založen samostatný požární sbor, který měl těchto deset zakládajících členů: Červínek Antonín, Dokoupil Josef, Exner Ferdinand, Henek Miroslav, Laštůvka Josef, Petr Ivan, Písek František, Přichystal Leopold, Přichystal Jan a Šilhan Miloš. Požární sbor Hasičů v Unerázce byl samostatný do roku 1964. Po dohodě všech členů došlo ke sloučení sborů v Bezděčí a Unerázce. Hasičský sbor vykonal v obci mnoho záslužné práce a to nejen ve vlastní hasičské ochraně, ale i na úseku kulturním a společenském. Aktivně se zapojoval do prací na zvelebování obce.Ze současnosti:

Na poslední Výroční valné hromadě 29. prosince 2006 bylo uvedeno, že sbor čítá 81 členů, z toho 19 žen.

Výbor hasičů pracuje v tomto složení:

Čestný velitel - Josef Kalus
Velitel - Hana Králová
Hospodář - Pavel Žilka
Jednatel - Jana Žilková ml.
Referent prevence a výchovné činnosti - Hugo Trefil
Referent MTZ - Lubomír Wolf
Starosta - Vladimír Stehlík
Náměstek starosty - František Bečica
Člen výboru - Jaroslav Riedl
Člen výboru (velitel družstva muľů) - Petr KirchnerHasiče reprezentují na soutěžích družstva mužů a žen. Hlavním úkolem našich družstev je účast na soutěžích okrsku Městečko Trnávka. Naše činnost se neomezuje jen na akce související s požární ochranou. V uplynulém roce jsme pořádali jednodenní zájezd s prohlídkou hasičského musea a zámku v Čechách pod Kosířem. Velmi poučná byla návštěva mistrovství hasičů České republiky v Litomyšli. Na pozvání sboru z Bohdalova jsme se zúčastnili jejich družby s Bohdalovem u Žďáru nad Sázavou. Již tradičně pořádají mladí hasiči "Pálení čarodějnic" za hojné účasti dětí i ostatních občanů. Hlavní kulturní akcí je "Kácení máje", které organizují hasiči společně s myslivci. Na ukončení školních prázdnin pořádáme společně s obecním úřadem "Dětský den" plný her a soutěží. Další oblíbenou akcí je celodenní cyklistický výlet, který založil pan Pavel Žilka. V květnu 2006 byla účast 33 cyklistů. Pravidelně se konají turnaje ve volejbale a nohejbale za účasti domácích i přespolních. Při sboru bylo ustanoveno družstvo nohejbalistů, které už získalo několik ocenění. Hasiči se aktivně zapojují do zkrášlování obce, zůčastňují se brigád, pracují na údržbě hasičárny a udržování techniky. V roce 2006 byla k hasičárně přistavena kuchyňka a sociální zařízení, veškeré náklady hradila obec.
Použité materiály:
- Vlastivědná kronika Bezděčí a Unerázka od učitele Josefa Vrbky
- Kronika sboru dobrovolných hasičů Bezděčí psaná panem Jiljí Vendelínem


Vypracoval výbor SDH Bezděčí u Trnávky, 1.2.2007