Bezděčí-náměstí

Zdůvodnění k návrhům znaku a vlajky obce

Bezděčí u Trnávky

Znak obcí Bezděčí u Trnávky a Unerázky
Osada, ležící asi 11km jv.od Moravské Třebové, je v písemných pramenech uváděna poprvé r.1258 (Mitterdorf) mezi vesnicemi, které spadaly pod jurisdikci města Jevíčka. Později tvořila spolu s Unerázkou (dnes místní část) samostatný statek, který markrabě Jošt v r.1408 daroval Janu Vojnovi z Litavy, jenž ještě téhož roku intabuloval totéž zboží Janu Vojnovi ze Křetína. V r.1438 získalo Bezděčí odúmrť od Anny Žeravické a jejího manžela Martina Drahanovského. V r.1446 stál ve vsi svobodný dvůr, v r.1610 zákupní rychta. V r.1547 zapsal Kryštof z Boskovic panství trnávecké již s Bezděčím a Unerázkou Šimonu Ederovi ze Štiavnice. U Trnávky setrvaly pak obě osady až do zániku feudalismu (z potomních významných majitelů panství uveďme Podstatské z Prusinovic, pány z Věžník a moravskotřebovská knížata z Lichtenštejna).

Podobně jako v Bezděčí i v Unerázce býval svobodný dvůr, který v 17. a 18.století drželi vladykové Drahanovští z Pěnčína (1654 na něm seděl Jiří Protivec Drahanovský, v r.1731 tu zemřel František Zikmund Drahanovský, posledním vlastníkem byl jeho syn Josef Bedřich Drahanovský). V r.1752 odkoupil dvůr kníže Josef Václav z Lichtenštejna a připojil jej k Trnávce.

Významnější historické památky nejsou v katastru obce evidovány. Místní význam má jen nedávno opravená zvonička a dva kříže v Bezděčí, v Unerázce pak kříž z r.1857 a památník osvobození půdy z r.1924.

Staré obecní pečeti Bezděčí (18.-19.století) i Unerázky (1819) nesou znamení radlice, jen pečeť Bezděčí je znaková, převýšená korunkou a zdobená rozetami (srov.: Mackerle a kol. VM-Moravskotřebovský okres, s.98., Moravskotřebovsko-Svitavsko – VM, Brno 2002, s.710).

Kompozice předkládaných návrhů znaku Bezděčí sice zčásti a více v přeneseném smyslu vychází z uvedených sfragistických dokladů (obilné klasy, zelená barva), především však zdůrazňuje historicky dlouhodobé spojení Bezděčí a Unerázky (dvojice klasů). Vedle toho je tu půlměsíc převzatý z erbu Drahanovských z Pěnčína (Unerázka) i symbol zvoničky (Bezděčí). Figury z návrhů znaku byly beze změn přeneseny i na stejně komponovaný list vlajky.

Miroslav J.V. P a v l ů heraldik

Kompletní dokumentace znaku a vlajky ke stažení ZDE